Error, dibuix i assaig

Activitats_Àrea d’Art_Exposició_

El dibuix és una eina incomparable per descriure el món. En dibuixar es descobreixen, desvetllen, descriuen i comuniquen realitats, objectes i sensacions que en moltes ocasions estan per descobrir. El dibuix és una precisa màquina de recerca. No és estrany que els primer biòlegs, entomòlogs, etnògrafs o exploradors, anessin sempre equipats amb el seu llapis i quadern de camp a l’hora de realitzar les seves incursions en una realitat que no sempre coneixien molt bé. Amb la mirada aguda i el llapis afilat, el món estava per desentranyar.

De la mateixa manera, el dibuix no només descriu, també especula. Aventura possibles als quals la matèria encara no ha arribat. Explora espais que encara no han esdevingut. De forma temptativa rastreja i imagina animals, plantes, habitacions, emocions, tecnologies, espais, abillaments i objectes. Esbossa idees que encara estan per passar. El dibuix no tan sols descriu sinó que inaugura futurs. Articula el que encara està per conèixer i el que demà pot existir. Entendre, descriure, intuir i especular: dibuix i recerca estan estretament vinculats.

Error_Dibuix_assaig_2

Aquesta mostra conté dibuixos realitzats per estudiants dels diferents grups de primer curs del Grau en Disseny que en l’actualitat cursen l’assignatura de Taller de Dibuix Artístic. Són esbossos, material de treball, quaderns de referents i dibuixos que sorgeixen dels enunciats “Construcció i especejament d’objectes, plantes i cossos: Crea Monstres” i “Cartografies possibles: Recorregut del meu entorn (2030)”. És un camp per a la recerca. Així s’obren els processos abans fins i tot d’arribar a l’estat d’obres finals, assumeixen el risc de compartir les seves preguntes sobre el paper, explorant el potencial del dibuix. Lluny d’una mirada academicista aquest material comença a explorar mirades, llenguatges i possibles estètiques que els estudiants de primer curs inauguren en els seus primers tres mesos a Bau.

En definitiva, rastres, proves, errors i assajos que ens donen pistes sobre un món que encara està per descobrir, un món que encara està per venir.

Passadis Central. Edifici A
Del 23 de gener al 3 de febrer

Error_Dibuix_assaig_3

 

Error, dibujo y ensayo
Actividades_Área de Arte_Exposición_

El dibujo es una herramienta incomparable para describir el mundo. Al dibujar se descubren, desvelan, describen y comunican realidades, objetos y sensaciones que en muchas ocasiones están por descubrir. El dibujo es una precisa máquina de investigación. No es extraño que los y las primeras biólogas, entomólogas, etnógrafas o exploradoras, fuesen siempre equipadas con su lápiz y cuaderno de campo a la hora de realizar sus incursiones en una realidad que no siempre conocían muy bien. Con la mirada aguda y el lápiz afilado, el mundo estaba por desentrañar.

Error_Dibuix_assaig_4

De igual forma el dibujo no sólo describe, también especula. Aventura posibles a los que la materia aún no ha llegado. Explora espacios que aún no han acontecido. De forma tentativa rastrea e imagina animales, plantas, habitaciones, emociones, tecnologías, espacios, atuendos y objetos. Esboza ideas que aún están por pasar. El dibujo no tan sólo describe sino que inaugura futuros. Articula lo que aún está por conocer y lo que mañana puede existir. Entender, describir, intuir y especular: dibujo e investigación están estrechamente vinculados.

Error_Dibuix_assaig_5

Esta muestra contiene dibujos realizados por estudiantes de los diferentes grupos de primer curso del Grado en Diseño que en la actualidad cursan la asignatura de Taller de Dibujo Artístico. Son esbozos, material de trabajo, cuadernos de referentes y dibujos que surgen de los enunciados “Construcción y despiece de objetos, plantas y cuerpos: Crea Monstruos” y “Cartografías posibles: Recorrido de mi entorno (2030)”. Es un campo para la investigación. Así se abren los procesos antes incluso de llegar al estado de obras finales, asumen el riesgo de compartir sus preguntas sobre el papel, explorando el potencial del dibujo. Lejos de una mirada academicista este material empieza a explorar miradas, lenguajes y posibles estéticas que los estudiantes de primer curso inauguran en sus primeros tres meses en Bau.

Error_Dibuix_assaig_6

En definitiva, rastros, pruebas, errores y ensayos que nos dan pistas sobre un mundo que aún está por descubrir, un mundo que aún está por venir.

Pasillo central. Edificio A
Del 23 de enero al 3 de febrero

Error_Dibuix_assaig_1

Share