Conceptes & Materials

Interiors_Eines_

[CAT]
Els treballs exposats corresponen al lliurament final individual de segon any, segon trimestre d’Interiorisme/Expressió Gràfica/Mòdul Maquetes.
Durant el primer semestre experimentem amb les possibilitats i limitacions de diversos materials i tècniques de maquetes, a través de la creació d’objectes per a la llar sota la tutela d’un “mentor” com Frank Gehry, Luis Barragan o Kouichi Kimura.

Durant el segon semestre es va ampliar el ventall de possibles “gurús”, alhora que el seguiment de les seves directrius es va relaxar a favor de la interpretació creativa de cadascú. Les tècniques apreses del semestre anterior i altres noves es van aplicar en el segon semestre a la interpretació del disseny de l’espai d’una casa.

Amb la participació de Cristina Batlle,
 Mireia Grados,
 Beatriu Gomis,
 Alba Ibarz, 
Jorge Jimenez,
 Maria Llopis,
 Andrea Pardellas,
 Estrella Serena i Vinaixa Assumpta.
Exposició

Taller de maquetes

Del 4 al 15 de desembre

Passadis, Edifici A

expo-concepts-materials-blog

Conceptos & Materiales
Interiores_Herramientas_

[CAST]
Los trabajos expuestos corresponden a la entrega final individual de segundo año, segundo trimestre de Interiorismo/ Expresión Gráfica/Módulo Maquetas.
Durante el primer semestre experimentamos con las posibilidades y limitaciones de diversos materiales y técnicas de maquetas, a través de la creación de objetos para el hogar bajo la tutela de un “mentor” como Frank Gehry, Luis Barragan o Kouichi Kimura.
Durante el segundo semestre se amplió el abanico de posibles “gurús”, a la vez que el seguimiento de sus directrices se relajó a favor de la interpretación creativa de cada cual. Las técnicas aprendidas del semestre anterior y otras nuevas se aplicaron en el segundo semestre a la interpretación del diseño del espacio de una casa.
Con la participación de Cristina Batlle,
 Mireia Grados,
 Beatriu Gomis,
 Alba Ibarz,
 Jorge Jimenez,
 Maria Llopis,
 Andrea Pardellas,
 Estrella Serena y Vinaixa Assumpta.
Exposición

Taller de maquetas

Del 4 al 15 de diciembre

Pasillo, Edificio A

expo-concepts-materials-blog

Concepts & Materials
Interiors_Tools
[ENG]
The work on show corresponds to end-of-year one-person projects for the second year, second semester students in Interior Design/Graphic Expression/Models.
During our first semester we experimented with the possibilities and limitations of a number of materials and construction techniques for models through the creation of objects for the home under the guidance of a “mentor” such as Frank Gehry, Luis Barragan or Kouichi Kimura.
During our second semester one could choose from a greater number of “Gurus” while at the same time strict observance to their dogmas was relaxed in favor of one’s personal interpretation. Techniques learned in the first semester coupled with new ones learned in the second were applied to the spatial interpretation of a home.
With the participation of Cristina Batlle,
 Mireia Grados,
 Beatriu Gomis,
 Alba Ibarz,
 Jorge Jimenez,
 Maria Llopis,
 Andrea Pardellas,
 Estrella Serena and Vinaixa Assumpta
Exhibition

Model workshop

From 4 to 15 december

Aisle, Building A

Share