Convocatòria 2016, Can Felipa

Beques i Concursos_

[CAT]
El programa d’arts visuals del Centre Cívic Can Felipa presenta les bases de la nova Convocatòria destinada a donar suport a la creació emergent. Amb la intenció de fer transparent el procés de treball col·laboratiu entre artistes, comissaris i dissenyadors emergents que realitza aquest programa des de fa anys, per aquest 2016 es mantenen les modalitats de Comissariat, Creació artística i Comunicació gràfica.

Can Felipa_

 

Comunicació gràfica
Aquesta modalitat està dirigida a dissenyadors o creadors que vulguin dissenyar la proposta de comunicació gràfica dels projectes seleccionats en aquesta Convocatòria i que constitueixen la temporada d’exposicions 2017 de Can Felipa. Més concretament, es tracta de treballar en col·laboració amb els comissaris i els artistes seleccionats, així com amb la coordinadora del programa d’arts visuals i amb els serveis de producció, per dissenyar el material de comunicació que es deriva de cada exposició i de les activitats del La(b) Felipa, que varia en funció de cada projecte: publicació o invitació impresa, banderola, vinils i altres tipus de senyalística optativa -fullsde sala, cartel·les…-, difusió en suport virtual -‘newsletter’, dossier de premsa…-, etc.

Enguany la modalitat de comunicació gràfica compta amb el treball de tutoria de Xavi Palouzié i Joana Hurtado.

canfelipa-textos-250x175mm-CAT-final-digital.indd

S‘ha de presentar un dossier imprès que inclogui:
• ‘Statement’, és a dir, un breu text amb la descripció conceptual del treball del dissenyador/creador (màxim 2.100 caràcters amb espais).
• Dossier professional que reculli la documentació gràfica de projectes recents, realitzats o no, i la corresponent fitxa tècnica.
• Currículum del/s dissenyador/s i dades de contacte.
• Fotocòpia del DNI o passaport. • Còpia en un únic PDF de tot el dossier imprès (màxim 5 MB), adjuntat en un CD.

La dotació econòmica serà de 900 € en concepte d’honoraris per a cada exposició i les activitats del La(b) Felipa, amb un total de tres exposicions.

Recomanat per a estudiants de quart curs de l’itinerari de Disseny Gràfic i Comunicació Visual.

canfelipa-textos-250x175mm-CAT-final-digital.indd

 

Més informació

 

Convocatoria 2016, Can Felipa
Becas y Concursos_

[CAST]
El programa de artes visuales del Centro Cívico Can Felipa presenta las bases de la nueva Convocatoria destinada a dar apoyo a la creación emergente. Con la intención de hacer transparente el proceso de trabajo colaborativo entre artistas, comisarios y diseñadores emergentes que realiza este programa desde hace años, para este 2016 se plantean las modalidades de Comisariado, Creación artística y Comunicación gráfica.

Comunicación gráfica
Esta modalidad está dirigida a diseñadores o creadores que quieran diseñar la propuesta de comunicación gráfica de los proyectos seleccionados en esta Convocatoria y que constituyen la temporada de exposiciones 2017 de Can Felipa. Más concretamente, se trata de trabajar en colaboración con los comisarios y los artistas seleccionados, así como con la coordinadora del programa de artes visuales y con los servicios de producción, para diseñar el material de comunicación que se deriva de cada exposición y de las actividades del La(b) Felipa, que varía en función de cada proyecto: publicación o invitación impresa, banderola, vinilos y otro tipo de señalética optativa -hojas de sala, cartelas…-, difusión en soporte virtual -newsletter, dossier de prensa…-, etc.

Este año la modalidad de comunicación gráfica cuenta con el trabajo de tutoría de Xavi Palouzié y Joana Hurtado.

canfelipa-textos-250x175mm-CAST-final-digital.indd

 

Se tiene que presentar un dossier impreso que incluya:
• ‘Statement’, es decir, un breve texto con la descripción conceptual del trabajo del diseñador/creador (máximo 2.100 caracteres con espacios).
• Dossier profesional que recoja la documentación gráfica de proyectos recientes, realizados o no, y la correspondiente ficha técnica.
• Currículum del/los diseñador/es y datos de contacto.
• Fotocopia del DNI o pasaporte.
• Copia en un único PDF de todo el dossier impreso (máximo 5 MB), adjuntado en un CD.

La dotación económica será de 900 € en concepto de honorarios para cada exposición y las actividades del La(b) Felipa, con un total de tres exposiciones.

Recomendado para estudiantes de cuarto curso del itinerario de Diseño Gráfico y Comunicación Visual.

canfelipa-textos-250x175mm-CAST-final-digital.indd

 

 

Más información

 

Share