Visualitzant dades

Estudiants_

[CAT]

Bau, el disseny que … transforma?” és una Infoexperience que té l’objectiu d’esbrinar en quina mesura els estudiants de BAU estan integrant en el seu “disseny” els criteris que sosté la filosofia i ètica del Centre.

El projecte es divideix en dues parts. D’una banda, una investigació dels Treballs Finals de Grau a BAU de quatre promocions, del 2012 al 2016. Els resultats de la investigació es mostren en format banderola: blau per als projectes ètics, i blanca per als que no ho són. Una visualització de dades que permet a l’espectador veure ràpidament les diferències entre uns i altres projectes i al mateix temps les diferències entre un i altre curs. D’altra banda, es convida a participar als estudiants que actualment estan cursant el Grau en el Centre. A partir d’uns punts que defineixen el disseny ètic, se’ls ha llançat la següent pregunta:

Creus que un projecte de disseny SEMPRE ha de complir com a mínim amb algun d’aquests criteris?

La resposta a aquesta pregunta serà representada en vuit recipients, dos per cada curs. Si l’estudiant està d’acord amb la pregunta omplirà un dels recipients amb aigua blava; en cas contrari, abocarà l’aigua blanca a l’altre recipient.

El projecte ha estat realitzat per un grup d’estudiants de quart curs de Grau de l’itinerari d’Audiovisuals, compost per Lucca Geuna, Eugènia Gimeno i Carlos Macias.

Més informació

infoexperience-1 infoexperience-2 infoexperience-3

Visualizando datos
Estudiantes_

[CAST]
Bau, el diseño que… ¿transforma?” es una Infoexperience que tiene el objetivo de averiguar en qué medida los estudiantes de BAU están integrando en su “diseño” los criterios que sostiene la filosofía y ética del Centro.

El proyecto se divide en dos partes. Por un lado, una investigación de los Trabajos Finales de Grado en BAU de cuatro promociones, del 2012 al 2016. Los resultados de la investigación se muestran en formato banderola –azul para los proyectos éticos, y blanca para los que no lo son. Una visualización de datos que permite al espectador ver rápidamente las diferencias entre unos y otros proyectos y al mismo tiempo las diferencias entre uno y otro curso. Por otro lado, se invita a participar a los estudiantes que actualmente están cursando el Grado en el Centro. A partir de unos puntos que definen el diseño ético, se les ha lanzado la siguiente pregunta:

¿Crees que un proyecto de diseño SIEMPRE debe cumplir como mínimo con alguno de estos criterios?

La respuesta a esta pregunta será representada en ocho recipientes, dos por cada curso. Si el estudiante esta de acuerdo con la pregunta rellenará uno de los recipientes con agua azul; en caso contrario, verterá el agua blanca en el otro recipiente.

El proyecto ha sido realizado por un grupo de estudiantes de cuarto curso de Grado del itinerario de Audiovisuales, compuesto por Lucca Geuna, Eugenia Gimeno y Carlos Macias.

Más información

 

Share