Què dimonis és Grigri Pixel?

Gredits_Professorat_

[CAT]
Grigri Pixel és un programa de residències, trobades i tallers al voltant de la fabricació d’objectes màgics en espais urbans a partir de pràctiques col·laboratives i estratègies de fabricació digital del continent africà.

El proper dissabte 11 de març a Madrid es presentarà la segona edició d’aquest programa d’activitats i cooperació entre iniciatives ciutadanes del continent europeu i africà, realitzat per Medialab-Prado i Hangar, en col·laboració amb ETSEI (UPM) i BAU, Centre Universitari de disseny (UVIC). El nom del projecte té el seu origen en el significat de les dues paraules que el formen; Grigri és el nom que es dóna a l’Àfrica de l’Oest als objectes que es fan servir com a amulets, Píxel és la menor unitat homogènia en color que forma part d’una imatge digital.

Al llarg de l’any, s’organitzaran tres tallers en complicitat amb makers africans: al juliol a Casablanca, a l’octubre a Madrid i a Barcelona al novembre. Grigri Pixel té com a objecte re-connectar experiències de creació de ciutat entre Àfrica i Europa per tal de plantejar interrogants comuns capaços de visibilitzar sinergies, punts de trobada o diferències en les pràctiques i processos de cura i manteniment models espais públics entre aquests dos territoris.

Aquesta iniciativa opera a través d’aliances amb espais i comunitats locals de les ciutats col·laboradores per a l’organització de tallers experimentals de construcció col·lectiva d’elements de mobiliari urbà amb llicència lliure.
Aquests objectes de mobiliari urbà, en forma d’amulets o grigris, realitzats col·lectivament, tindran la capacitat no només de ser útils o funcionals per a la comunitat d’usuaris local sinó també d’actuar com a protectors de l’espai comú en el qual estan ubicats, gràcies al relat de la seva fabricació ia la xarxa afectiva en la qual es recolzen.

Grigri Pixel és un projecte transversal i innovador que imbrica interessos de diferents àrees de treball com són la cooperació internacional, el desenvolupament urbà sostenible, la participació ciutadana, la cultura, el disseny obert o el medi ambient. El projecte Grigri Pixel visibilitza i enllaça iniciatives innovadores i transformadores per construir una xarxa d’espais i pràctiques urbanes contemporànies que fomenti i faci possible una ciutadania més diversa i pluricultural.

Grigri Pixel neix a Medialab Prado (Madrid) per iniciativa de Susana Moliner, comissària i productora cultural. Els laboratoris de producció són dissenyats i dinamitzats per Enorme Studio (Madrid), Yago Torroja (Madrid) i Blanca Callén (Barcelona), investigadora i professora a BAU, centre universitari de disseny, que treballa en col·laboració amb Hangar (Barcelona).

Més informació sobre el projecte aquí

Esdeveniment Facebook

Grigi_Pixel_1 Grigi_Pixel_2

¿Qué demonios es Grigri Pixel?
Gredits_Profesorado_

[CAST]
Grigri Pixel es un programa de residencias, encuentros y talleres en torno a la fabricación de objetos mágicos en espacios urbanos a partir de prácticas colaborativas y estrategias de fabricación digital del continente africano.

El próximo sábado 11 de marzo en Madrid se presentará la segunda edición de este programa de actividades y cooperación entre iniciativas ciudadanas del continente europeo y africano, realizado por Medialab-Prado y Hangar, en colaboración con ETSII (UPM) y BAU, Centro Universitario de Diseño (UVIC). El nombre del proyecto tiene su origen en el significado de las dos palabras que lo forman; Grigri es el nombre que se da en África del Oeste a los objetos que se usan como amuletos, pixel es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital.

A lo largo del año, se organizarán tres talleres en complicidad con makers africanos: en julio en Casablanca, en octubre en Madrid y en Barcelona en noviembre. Grigri Pixel tiene como objeto reconectar experiencias de creación de ciudad entre África y Europa con el fin de plantear interrogantes comunes capaces de visibilizar sinergias, puntos de encuentro o diferencias en las prácticas y procesos de cuidado y mantenimiento de los espacios públicos entre estos dos territorios.

Esta iniciativa opera a través de alianzas con espacios y comunidades locales de las ciudades colaboradoras para la organización de talleres experimentales de construcción colectiva de elementos de mobiliario urbano con licencia libre. Estos objetos de mobiliario urbano, en forma de amuletos o grigris, realizados colectivamente, tendrán la capacidad no sólo de ser útiles o funcionales para la comunidad de usuarios local sino también de actuar como protectores del espacio común en el que están ubicados, gracias al relato de su fabricación y a la red afectiva en la que se apoyan.

Grigri Pixel es un proyecto transversal e innovador que imbrica intereses de diferentes áreas de trabajo como son la cooperación internacional, el desarrollo urbano sostenible, la participación ciudadana, la cultura, el diseño abierto o el medio ambiente. El proyecto Grigri Pixel visibiliza y enlaza iniciativas innovadoras y transformadoras para construir una red de espacios y prácticas urbanas contemporáneas que fomente y haga posible una ciudadanía más diversa y pluricultural.

Grigri Pixel nace en Medialab Prado (Madrid) por iniciativa de Susana Moliner, comisaria y productora cultural. Los laboratorios de producción son diseñados y dinamizados por Enorme Studio (Madrid), Yago Torroja (Madrid) y Blanca Callén (Barcelona), investigadora y profesora en BAU, centro universitario de diseño, quien trabaja en colaboración con Hangar (Barcelona).

Mas información sobre el proyecto aquí

Evento Facebook

Grigi_Pixel_3

Share